Registration & Accomodation

REGISTRATION FORM FOR PARTICIPANTS

PARTICIPANT INFORMATION

For more information please contact us:
Medical University of Warsaw(Dep. of Regenerative Medicine)
Banacha 1B Avenue, 02-097 Warsaw, Poland
E-mail: balticstemcellmeeting@wum.edu.pl


 

Registration Fee

Registration Fee*

(VAT included)
Early (by 30th June)Standard (by 31th August)Late/On site
Students and Residents00 100 PLN
PhD Students and those in training in the fields of haematology, immunology,
transplantology, surgery, regenerative medicine and oncology
200 PLN250 PLN300 PLN
Medical University of Warsaw Employees0 PLN0 PLN100 PLN
Researchers, Physicians and Industry Representatives400 PLN500 PLN600 PLN
Accompanying persons200 PLN250 PLN300 PLN

*per person

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Tel: (22) 57 20 913; (22) 116 61 05
NIP: 525-00-05-828, REGON: 000288917

76 1160 2202 0000 0003 3828 9458  

              SWIFT: BIGBPLPW

with note: name and surname 4th baltic stem cells meeting

Participants and Students fee includes:

  • Access to the conference sessions and workshops
  • Conference materials
  • Lunches and coffee breaks
  • The conference social events (gala dinner, official ceremony).

         Accompanying Persons fee includes:

  • Lunches and coffee breaks
  • The conference social events (gala dinner, official ceremony).

Recommended hotels

Distance from the conference place

Novotel Warszawa Centrum

4,7 km

Sound Garden Hotel

1,8 km

IBIS Warszawa Reduta

2 km

Campanile Varsovie Hotel

2,7 km

Radisson Blu Sobieski Hotel

2,7 km

Novotel Warszawa Airport

1,8 km

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, reprezentowany przez Rektora.

2. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem  adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i usług Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Uniwersytetu, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym - do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


Invoice

Department of Regenerative Medicine is collecting registration fee. When the payment is completed appropriate invoice in PDF format will be e-mailed to the address you filled in the application.

In case of participation cancellation later than 14 calendar days prior to the conference organizers reserve the right to charge a full cost of participation